Αποτελέσματα

...
Διαδραστική Βάση Δεδομένων & Μεθοδολογία

Το ψηφιακό αυτό εργαλείο παρέχει πληροφορίες για το πως μπορούν κοινόχρηστοι χώροι να μετατραπούν σε πράσινες – φιλικές προς το περιβάλλον – περιοχές, μέσα από συνεργατικές και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές μετατροπής κοινόχρηστων περιοχών σε χώρους πρασίνου. Παράλληλα, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια μεθοδολογία αναφορικά με τη δημιουργία κοινόχρηστων πράσινων χώρων και των διαδικασιών υλοποίησης.

Database 🔗 Methodology 🔗
...
Online Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Το εκπαιδευτικό εργαλείο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, σε ό,τι αφορά την παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην κοινότητα, μέσω της μετατροπής κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες προσβάσιμες περιοχές.  

Enter course 🎓
...
Εγχειρίδιο Δημιουργίας Αισθητηριακών Κήπων

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς φορείς, και τους παρέχει πληροφορίες και συνοπτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για δημιουργία προσβάσιμων αισθητηριακών «πράσινων» χώρων.

...

Εταίροι

...
...
...
...
...
...
...

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions